ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດ ມອບອຸປະກອນການແພດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດອັກເສບປອດ ( COVID-19 )...

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດ ມອບອຸປະກອນການແພດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດອັກເສບປອດ ( COVID-19 )...

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດ ມອບອຸປະກອນການແພດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດອັກເສບປອດ ( COVID-19 )...

Combined with Hydro Power Production for Total Capacity of 1.180 KWh in Xaysomboun, Houaphanh, Savannakheth, Xekong and Attapue province Between The Government of the Lao’s People Democratic Republic and Phongsupthavy Road-Bridge, Building and Irrigation Construction Co., Ltd. Vientiane Capital, August 12, 2020...

Investment, development and management of Nam Mo 2A, Nam Chao 2, Nam Kiew, Nam Xai, Nam Buak and Nam Yied projects in Mork district, Xieng Khouang province between the Xieng Khouang provincial administration and the Department of Planning and Investment of the province and Phongsupthavy Group on 18 december 2020...

In Hanoi on August 15, EVN met with Phongsupthavy Group to speed up the 220kV Nam Sum – Nong Cong project for importing electricity from Laos to Vietnam. The project faces challenges in compensation and land clearance. Both sides are committed to completing it on schedule and ensuring effective cooperation....