ທຸລະກິດຫຼາຍດ້ານທົ່ວໂລກ

ທາງເລືອກດ້ານພະລັງງານ

“ເສີມສ້າງອະນາຄົດທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງດ້ວຍທາງເລືອກດ້ານພະລັງງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ – ເຊີ່ງນັບຕັ້ງແຕ່ ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ແລະ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ໄປຈົນເຖີງ ພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານຈາກຖ່ານຫີນ, ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກຣຸບ ຈຳກັດ ແມ່ນຜູ້ນຳດ້ານການຜະລິດພະລັງງານທີ່ສະອາດ, ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ແລະ ມີນະວັດຕະກໍາ.”

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

“ການກໍ່ສ້າງຮາກສໍາລັບຄວາມກ້າວໜ້າ: ຈາກໂຮງງານພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ ໄປຈົນເຖີງ ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ໂຄງສ້າງທີ່ທັນສະໄໝ, ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກຣຸບ ຈຳກັດ ໄດ້ຊ່ວຍປະກອບສ່ວນໃນການປັບປຸງພູມສັນຖານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.”

ທ່ານ ພົງສະຫວັດ ເສນາພວນ

(ປະທານ)

 

“ເປັນທຸລະກິດສີຂຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ໂດຍນໍາເອົາຄວາມກ້າວໜ້າມາສູ່ປະເທດຊາດ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານການຄຳນຶງເຖີງຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າເປັນຫຼັກ”

{

ມຸ່ງໝັ້ນໃນການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ. ຂໍ້ລິເລີ່ມ CSR ຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ໃນລະດັບໂລກ, ເພື່ອຮັບປະກັນອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ, ມີຄວາມຍືນຍົງຂື້ນສໍາລັບທຸກຄົນ.

}

ເຂົ້າໄປຊົມຜົນງານຂອງພວກເຮົາ

O