ອະສັງຫາລິມະຊັບ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງທີ່ສໍາຄັນໃນຂົງເຂດອະສັງຫາລິມະຊັບ, ໂດຍມີການພັດທະນາຄຸນສົມບັດທີ່ປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ການໃຊ້ງານເຂົ້າກັບຄວາມງາມ, ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ.

ຄັງຮູບອະສັງຫາລິມະຊັບ

title :

project :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

title :

project :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

title :

project :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.