ພາບລວມຂອງການລິເລີ່ມ CSR

PSTG has Donated the ambulance (Ford Rangers ) to Et District, Hua phanh Province

PSTG has Donated the medical equipments for Xiang khouang Province

PSTG has Donated the mask via the Chinese embassy for participating with Chinese Government for COVID-19

PSTG has Donated the Hygiene mask for China

PSTG has Donated the Medical Equipments to the Ministry of Health

PSTG has Donated the Money to The Government of Lao PDR for the Natural Disasters

PSTG has Donated the Money for flooding Disaster in Bolikhamxay Province

ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ກັບ ບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ: ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການລິເລີ່ມ ແລະ ແຜນງານ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງສະເພາະຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ກຸ່ມບໍລິສັດພົງຊັບທະວີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ມີຄໍາໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ກັບບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍທີ 3 ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ 13 ເຊີ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບເປົ້າໝາຍດ້ານມີສຸຂະພາບ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແລະ ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຕາມລຳດັບ.