ທຸລະກິດ

ການຄ້າ

ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມລະດັບໂລກ, ກຸ່ມບໍລິສັດພົງຊັບທະວີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ທຸ່ມເທກຳລັງແຮງຕໍ່ກັບການສ້າງມາດຕະຖານແບບພ້ອມຮັບມື ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍກາກບອນ. ໃນຖານະຜູ້ນໍາທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ພວກເຮົາໃຫ້ບຸລິມະສິດຕໍ່ກັບຄວາມຍືນຍົງໃນທົ່ວທຸກຂົງເຂດວຽກງານການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງລວມມີ ທາງເລືອກທາງດ້ານພະລັງງານ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະອື່ນໆ

ຄັງຮູບທຸລະກິດການຄ້າ

ສິນເຊື່ອກາກບອນ

ໂຄງການ :

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ໄດ້ສຸມໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານພະລັງງານສະອາດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ສິນເຊື່ອກາກບອນ, ເນື່ອງຈາກມີຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ໄດ້ປ່ອຍປະລິມານທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (carbon footprints) ອອກມາໃນປະລິມານຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກເອກະຊົນ ຫຼື ຂະແໜງການຂອງລັດໃນທົ່ວໂລກ, ດັ່ງນັ້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈື່ງແມ່ນຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໜື່ງຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອປົກປັກນັກສາທຳມະຊາດ.

title :

project :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

title :

project :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.