ທາງເລືອກດ້ານ

ການທະນາຄານ

ໂດຍ​ການກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຂະແໜງ​ການ​ເງິນ, ທະນາຄານ​ສົ່ງ​ເສີມ​ກະ​ສິກຳ ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນດ້ານເຄື່ອງມື​ຂອງ​ຂະ​ແໜງການ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້. ໂດຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຢ່າງສຸດໃຈ ໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້, ທະນາຄານຈື່ງໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ບົນພື້ນຖານທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ. ພາລະກິດຫຼັກຂອງຕົນ ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ ໂດຍການສະໜອງສິນເຊື່ອທີ່ມີດອກເບ້ຍຕໍ່າໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ, ໂດຍຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົ້າມີຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິນທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕ.

ຄັງຮູບທາງເລືອກດ້ານການທະນາຄານ

title :

project :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

title :

project :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

title :

project :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.