ເຊນ້ຳນ້ອຍ1

ເຊນ້ຳນ້ອຍ 1

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ແບ່ງພູຄຳ, ເມືອງ ສາມະຄີໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື
Icon PSG-38Icon-38

Install Capacity: 14.8 MW

Icon PSG-09Icon-09

Number of Generator: 2 Unit

Icon PSG-05Icon-05

Capacity: 7.4 MW / Unit

Icon PSG-04Icon-04

Generation: 75 GWh / Year

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳ ເຊນ້ຳນ້ອຍ ທີ່ແຂວງອັດຕະປື, ສປປ ລາວ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 14,8 MW ແລະ ຕິດຕັ້ງ ( 2x7.4 MW ) ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 70,118 GWH / ປີ. ໄລຍະເວລາໃນການກໍ່ສ້າງ ເລື່ມແຕ່ 5 ທັນວາ 2011 ຫາ 28 ກຸມພາ 2014 ລວມ 26 ເດືອນ, ເຊິ່ງດຳເນີນວຽກໃນຮູບແບບສັນຍາເຊັ່ນ: ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ, ສົ່ງມອບໃຫ້ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ເຊນ້ຳນ້ອນ1.