ເຊນ້ຳນ້ອຍ 6

XE NAM NOY 6

ທີ່ຕັ້ງ: ແຂວງ ຈຳປະສັກ
Icon PSG-38Icon-38

Install Capacity: 5 MW

Icon PSG-09Icon-09

Number of Generator: 2 Unit

Icon PSG-05Icon-05

Capacity: 2.5 MW / Unit

Icon PSG-04Icon-04

Generation: 27 GWh / Year

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳ ເຊນ້ຳນ້ອຍ ທີ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ສປປ ລາວ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 5 MW ແລະ ຕິດຕັ້ງ ( 2x2,5 MW ) ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 27 GWH / ປີ. ໄລຍະເວລາໃນການກໍ່ສ້າງ ເລື່ມແຕ່ 11 ພະຈິກ 2013 ຫາ 20 ຕຸລາ 2015 ລວມ 23 ເດືອນ, ເຊິ່ງດຳເນີນວຽກໃນຮູບແບບສັນຍາເຊັ່ນ: ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ, ສົ່ງມອບໃຫ້ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ເຊນ້ຳນ້ອນ6.