ວິໄສທັດ & ພາລະກິດ

ວິໄສທັດ & ພາລະກິດ

ວິໄສທັດ

ບໍລິສັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການຄົ້ນຄິດເພື່ອພັດທະນາພະລັງງານຊັ້ນນຳໃນປະເທດ ແລະ ເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນຊັ້ນນຳທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຕະຫຼາດພະລັງງານ.

ພາລະກິດ

1. ສຳຫຼວດໂອກາດສໍາລັບການລົງທຶນ ເພື່ອການພັດທະນາໃນດ້ານການຄ້າ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການ ທາງດ້ານພະລັງງານ.

2. ການພັດທະນາລະບົບການຈັດການ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.

3. ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບຊັບພະຍາກອນຍຸດທະສາດໃຫມ່, ເຕັກໂນໂລຢີຊັ້ນສູງ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະບັນລຸນະວັດຕະກຳພະລັງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ສຸດ.