ນ້ຳງຽບ 3A

ນ້ຳງຽບ 3 A

ທີ່ຕັ້ງ: ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
Icon PSG-38Icon-38

Install Capacity: 44 MW

Icon PSG-09Icon-09

Number of Generator: 5 Unit

Icon PSG-05Icon-05

Capacity: 2.5 MW / Unit & 13 MW / Unit

Icon PSG-04Icon-04

Generation: 159.67 GWh / Year

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳ ນ້ຳງຽບ 3A ທີ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ສປປ ລາວ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 44 MW ແລະ ຕິດຕັ້ງ ( 2x2,5 MW ແລະ 3x13 MW) ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 159.67 GWH / ປີ. ໄລຍະເວລາໃນການກໍ່ສ້າງ ເລື່ມແຕ່ 14 ພຶດສະພາ 2011 ຫາ 20 ສິງຫາ 2014 ລວມ 38 ເດືອນ, ເຊິ່ງດຳເນີນວຽກໃນຮູບແບບສັນຍາເຊັ່ນ: ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ, ສົ່ງມອບໃຫ້ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນ້ຳງຽບ 3A.