ທຸລະກິດ ອະສັງຫາລິມະຊັບ

ທຸລະກິດ ອະສັງຫາລິມະຊັບ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ສັງຫາລີມະຊັບ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ສັງຫາລີມະຊັບ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດການຈັດຊື້ທີ່ດິນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ແລ້ວປະມານ 583,000 m2 (58.3 ເຮັກຕ໋າ) ແລະ ໄດ້ຂາຍອອກໄປແລ້ວປະມານ 40% ໃນອີກ 2 ປີຂ້າງໜ້າພວກເຮົາຄາດວ່າຈະຈັດຊື້, ຈັດຫາໃຫ້ໄດ້ໂດຍເພີ່ມຂຶ້ນເປັນປະມານ 1,166,000 m2 (116.6 ເຮັກຕ໋າ) ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.