ທຸລະກິດ ກໍ່ສ້າງ

ທຸລະກິດ ກໍ່ສ້າງ

ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ

ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ

ກໍ່ສ້າງອາຄານ