ທຸລະກິດພວກເຮົາ

ທຸລະກິດພວກເຮົາ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນລາວ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົດໝາຍແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2001 ເປັນຕົ້ນມາ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ມີປະສົບຜົນສຳເລັດຈາກທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນວົງການທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຈາກຄວາມພະຍາຍາມ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊຳນານ ໃນການບໍລິຫານຈັດການຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພາໃຫ້ເກີດໝາກຜົນແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ.

ມາຮອດປະຈຸບັນ ທາງກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຊຶ່ງໄດ້ສຳເລັດ ຂັ້ນຕອນໃນການສຶກສາ, ລວບລວມຂໍ້ມູນ ຈິ່ງໄດ້ມີການຕັດສິນໃຈອັນສູງສົ່ງ ໃນການລົງທຶນໂດຍສະເພາະທາງດ້ານພະລັງງານເຊັ່ນ: ພະລັງງານນ້ຳ, ພະລັງງານແສງອາທິດ, ພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານຖ່ານຫິນ.

ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໃນພາກພື້ນປະເທດລາວ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນພາກພື້ນເອເຊຍ.

[cq_vc_imageoverlay2 image=”1352″ isresize=”no (we will use the original image)” icon_fontawesome=”fa fa-search-plus” overlaystyle=”customized” overlaycolor=”rgba(255,255,255,0.01)” contentcolor=”#000000″ link=”url:https%3A%2F%2Fwww.phongsupthavy.la%2Flo%2F%25e0%25ba%2597%25e0%25ba%25b8%25e0%25ba%25a5%25e0%25ba%25b0%25e0%25ba%2581%25e0%25ba%25b4%25e0%25ba%2594-%25e0%25ba%259e%25e0%25ba%25b0%25e0%25ba%25a5%25e0%25ba%25b1%25e0%25ba%2587%25e0%25ba%2587%25e0%25ba%25b2%25e0%25ba%2599%2F|title:%E0%BA%97%E0%BA%B8%E0%BA%A5%E0%BA%B0%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BA%94%20%E0%BA%9E%E0%BA%B0%E0%BA%A5%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%87%E0%BA%B2%E0%BA%99|target:%20_blank|”]
ທຸລະກິດພະລັງງານ
[cq_vc_imageoverlay2 image=”1353″ isresize=”no (we will use the original image)” icon_fontawesome=”fa fa-search-plus” overlaystyle=”customized” overlaycolor=”rgba(255,255,255,0.01)” contentcolor=”rgba(0,0,0,0.95)” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.phongsupthavy.la%2Flo%2F%25e0%25ba%2597%25e0%25ba%25b8%25e0%25ba%25a5%25e0%25ba%25b0%25e0%25ba%2581%25e0%25ba%25b4%25e0%25ba%2594-%25e0%25ba%2581%25e0%25bb%258d%25e0%25bb%2588%25e0%25ba%25aa%25e0%25bb%2589%25e0%25ba%25b2%25e0%25ba%2587%2F|title:%E0%BA%97%E0%BA%B8%E0%BA%A5%E0%BA%B0%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BA%94%20%E0%BA%81%E0%BB%8D%E0%BB%88%E0%BA%AA%E0%BB%89%E0%BA%B2%E0%BA%87|target:%20_blank|”]
ທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ
[cq_vc_imageoverlay2 image=”1161″ isresize=”no (we will use the original image)” icon_fontawesome=”fa fa-search-plus” overlaystyle=”customized” overlaycolor=”rgba(255,255,255,0.01)” contentcolor=”rgba(0,0,0,0.95)” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.phongsupthavy.la%2Flo%2F%25e0%25ba%2597%25e0%25ba%25b8%25e0%25ba%25a5%25e0%25ba%25b0%25e0%25ba%2581%25e0%25ba%25b4%25e0%25ba%2594-%25e0%25ba%2581%25e0%25ba%25b2%25e0%25ba%2599%25e0%25ba%2584%25e0%25bb%2589%25e0%25ba%25b2%2F|title:%E0%BA%97%E0%BA%B8%E0%BA%A5%E0%BA%B0%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BA%94%20%E0%BA%81%E0%BB%8D%E0%BB%88%E0%BA%AA%E0%BB%89%E0%BA%B2%E0%BA%87|target:%20_blank|”]
ທຸລະກິດການຄ້າ
[cq_vc_imageoverlay2 image=”1163″ isresize=”no (we will use the original image)” icon_fontawesome=”fa fa-search-plus” overlaystyle=”customized” overlaycolor=”rgba(255,255,255,0.01)” contentcolor=”rgba(0,0,0,0.95)” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.phongsupthavy.la%2Flo%2F%25e0%25ba%2597%25e0%25ba%25b8%25e0%25ba%25a5%25e0%25ba%25b0%25e0%25ba%2581%25e0%25ba%25b4%25e0%25ba%2594-%25e0%25ba%25ad%25e0%25ba%25b0%25e0%25ba%25aa%25e0%25ba%25b1%25e0%25ba%2587%25e0%25ba%25ab%25e0%25ba%25b2%2F|title:%E0%BA%97%E0%BA%B8%E0%BA%A5%E0%BA%B0%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BA%94%20%E0%BA%AD%E0%BA%B0%E0%BA%AA%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%B2%E0%BA%A5%E0%BA%B4%E0%BA%A1%E0%BA%B0%E0%BA%8A%E0%BA%B1%E0%BA%9A|target:%20_blank|”]
ທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ
[cq_vc_imageoverlay2 image=”1164″ isresize=”no (we will use the original image)” icon_fontawesome=”fa fa-search-plus” overlaystyle=”customized” overlaycolor=”rgba(255,255,255,0.01)” contentcolor=”rgba(0,0,0,0.95)” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.phongsupthavy.la%2Flo%2F%25e0%25ba%2597%25e0%25ba%25b8%25e0%25ba%25a5%25e0%25ba%25b0%25e0%25ba%2581%25e0%25ba%25b4%25e0%25ba%2594-%25e0%25ba%2581%25e0%25ba%25b0%25e0%25ba%25aa%25e0%25ba%25b4%25e0%25ba%2581%25e0%25ba%25b3%2F|title:%E0%BA%97%E0%BA%B8%E0%BA%A5%E0%BA%B0%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BA%94%20%E0%BA%81%E0%BA%B0%E0%BA%AA%E0%BA%B4%E0%BA%81%E0%BA%B3|target:%20_blank|”]
ທຸລະກິດກະສິກຳ