ກໍ່ສ້າງເຂື່ຶອນໄຟຟ້າ

ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ສາມາດຜະລິດ ແລະ ສົ່ງຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ 434,288 GWH/ປີ ແລະ ໃນກາງປີ 2016 ສາມາດເພີ່ມການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ 863,248 GWH/ປີ.
ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຕັ້ງໜ້າສືບຕໍ່ການພັດທະນາ ພະລັງງານ ຊຶ່ງໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ເຊັນສັນຍາກັບ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍ ພະລັງງານ ກັບ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ, ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ຍັງໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ກັບ ຕ່າງປະເທດ.

ItemName Of HPPLocationCapacity MWhAnnual Energy GWhStarted DateFinished DateCommercial Operation Date (COD)Remarks
1XeNamnoy1 HPPAttapue Province14.8 MW70.118 GWh05/12/201128/02/201411/03/2014
2NamNgiep 3A HPPXiengkuang Province44 MW159.67 GWh14/05/201120/08/201422/08/2014
3NamSane 3B HPPXaysomboun Province45 MW177.5 GWh08/08/201215/08/201526/09/2015
4XeNamnoy 6 HPPChampasack Province5 MW27 GWh11/11/201320/10/201502/11/2015
5NamSane 3A HPPXaysomboun Province69 MW277 GWh08/08/201228/02/2016 ExpectedUnder construction
6NamSo HPPXaysomboun Province7.5 MW29.02 GWh01/11/201330/04/2016 ExpectedUnder construction
7NanPern 1 HPPHuaphan Province27.9 MW122.94 GWh30/04/201330/05/2016 ExpectedUnder construction
8Huoay Ka Ouan HPPAttapue Province22.5 MW115 GWh15/12/2015
9NamXam 1 HPPHuaphan Province75 MW301 GWh30/01/2016
10NamXam 3 HPPHuaphan Province156 MW626 GWh15/02/2016
11NamMon 1 HPPHuaphan Province26 MW114.57 GWh30/11/2015
12NamKan 4 HPPLuangprabang Province64 MW257.8 GWh30/04/2016
13NamSan 3A Expansion HPPXaysomboun Province20 MW88.128 GWh30/12/2015
14NamSan 3B Expansion HPPXaysomboun Province20 MW88.128 GWh30/12/2015
15NamTay HPPXaysomboun Province25 MW101.16 GWh30/01/2015