ກໍ່ສ້າງອາຄານ

ກໍ່ສ້າງອາຄານ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກໍ່ສ້າງ

ກູ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກໍ່ສ້າງ ມີທີມງານ ສະຖາປະນິກ ແລະ ວິສະວະກອນ ທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ ທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ ດ້ານການສຳຫຼວດ, ອອກແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ງານຕົກແຕ່ງພາຍໃນ-ພາຍນອກ ທຸກຮູບແບບ. ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ການບໍລິການ ເພຶ່ອຄວາມຢູ່ສະບາຍ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຂອງງານອອກແບບ ຕົບແຕ່ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ຈຶ່ງໄດ້ພັດທະນາຈົນກາຍມາເປັນ ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການບໍລິການ ດ້ານການສຳຫລວດ, ອອກແບບ-ກໍ່ສ້າງຢ່າງຄົບວົງຈອນ ແລະ ຈະມຸ່ງຫມັ້ນດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ ໃຫ້ສວຍງາມ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຈັນຍາບັນ. ນອກຈາກນີ້ ທາງກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກໍ່ສ້າງ ຍັງໄດ້ກຳນົດຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າຫມາຍ ໂດຍແນໃສ່ການພັດທະນາ ທາງດ້ານຮູບແບບ ແລະ ຮູບຊົງ ຂອງອາຄານໃຫ້ ມີຄວາມເປັນເອກະລັກ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກດ້ານ ວິຊາການ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄຫມ ຈາກຕ່າງປະເທດເພຶ່ອຈະໄດ້ນຳມາພັດທະນາການກໍ່ສ້າງຢ່າງຮອບດ້ານ.

ກໍ່ສ້າງອາຄານ ຫ້ອງການໄຟຟ້າ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ