ກ່ຽວກັບເຮົາ

ກ່ຽວກັບເຮົາ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2001 ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄດ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ເຂດພູດອຍ ຈຳນວນຫຼາຍໂຄງການຈາກລັດທະບານ.

ມາເຖິງປີ 2010, ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ປ່ຽນຮູບແບບການຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງແບບດັ່ງເດີມ ມາເປັນທີທັນສະໄໝຂຶ້ນ ຄືຮູບແບບສັນຍາຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງທັງໝົດ ແລ້ວສົ່ງມອບໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ແລ້ວເກັບເງິນຄືນຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ລັດຖະບານ, ຮູບແບບສັນຍານີ້ໄດ້ປະຕິບັດໃນໂຄງການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານ ແລະ ອື່ນໆ, ກັບພາກລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ດຳເນີນ ທຸລະກິດດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ ຕື່ມອີກ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳ ແຫ່ງທຳອິດຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ເລີ່ມລົງຕົ້ນພັດທະນາຂຶ້ນໃນປີ 2011 ຊຶ່ງເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ທັງເປັນໂຄງການທຳອິດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຂອງເອກະຊົນໃນປະເທດລາວ, ພ້ອມທັງໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ພ້ອມທັງສົ່ງຜົນດີເພື່ອໃຫ້ສືບຕໍ່ໂຄງການອື່ນໆ, ມາຮອດປະຈຸບັນ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ສ້າງສຳເລັດປະມານ 110 MW ໃນຈຳນວນ 4 ເຂື່ອນ, ອີກ 102 MW ໃນຈຳນວນ 3 ເຂື່ອນ ແລະ ອີກ 293 MW ກຳລັງລົງມືເຮັດການກໍ່ສ້າງ. ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ວາງແຜນພັດທະນາ ດ້ານພະລັງງານ ໃຫ້ສຳເລັດບໍຕ່ຳກວ່າ 1,000 MW ໃນປີ 2020 ໃນນັ້ນ ຈະລວມມີ ພະລັງງານຈາກນ້ຳ, ພະລັງງານຈາກແສງອາທິດ, ພະລັງງານຈາກລົມ ແລະ ພະລັງງານຈາກຖ່ານຫິນ.

ມາຮອດປີ 2014, ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ຂະຫຍາຍ ສາຂາທຸລະກິດຕື່ມອີກເຊັ່ນ: ທຸລະກິດດ້ານກະຄ້າ, ທຸລະກິດດ້ານທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທຸລະກິດດ້ານກະສິກຳ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມພັດທະນາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍອອກໄປເລື້ອຍໆ ມີຈຸດປະສົງກໍເພື່ອຕອບສະໜອງແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.